image1 image2 image3 image4

Oferta dydaktyczna

 

ZAKŁAD KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kształcenie na kierunku „Geodezja i Kartografia” obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia Zakład prowadzi kształcenie studentów na kierunkach: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna. Ponadto Zakład prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych „Wycena nieruchomości” oraz „Zarządzanie nieruchomościami”.

 

Kształcenie w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami na studiach pierwszego stopnia

a)      w zakresie katastru Historyczne i międzynarodowe aspekty katastru. Pojęcia podstawowe: nieruchomość, nieruchomość gruntowa, nieruchomość budynkowa, nieruchomość lokalowa, nieruchomość rolna, ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), działka gruntowa, działka budowlana, działka ewidencyjna. Podstawy prawne funkcjonowania katastru oraz organy prowadzące kataster w Polsce. Katastralny podział kraju: jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny i działka ewidencyjna. Podmioty i przedmioty w katastrze oraz zbiory informacji o tych podmiotach i przedmiotach. Systematyka użytków gruntowych. Jednostki rejestrowe i grupy rejestrowe. Operat katastralny. Dokumentacja stanu prawnego i technicznego obiektów katastralnych stanowiąca podstawę do założenia katastru. Części składowe operatu katastralnego. Zasady zakładania istniejącej ewidencji gruntów oraz jej modernizacja w kierunku tworzenia katastru nieruchomości. Zasady bieżącej aktualizacji danych katastralnych - uwarunkowania formalno - prawne i techniczne. Kataster gruntów a księgi wieczyste - wzajemne powiązania. Zintegrowany system katastralny. Program budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego w Polsce (Integrująca Platforma Elektroniczna). Realizowane programy dotyczące budowy systemu katastralnego w Polsce: PHARE 2003, MATRA l, MATRA 2, MATRA 3.

b)      w zakresie gospodarki nieruchomościami Komunalizacja mienia i uwłaszczenie osób fizycznych i prawnych oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zasoby nieruchomości, zasady ich tworzenia i gospodarowania. Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oddawanie w trwały zarząd; zamiana nieruchomości; podziały i scalenia nieruchomości; wywłaszczenie nieruchomości; zwroty nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Zasady gospodarowania nieruchomościami wynikające z ustaw szczególnych: ustawa o własności lokali; ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, ustawa o lasach. Rodzaje dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz rola geodetów w realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

c)      w zakresie gospodarki gruntami na obszarach wiejskich Charakterystyka powierzchniowa i przestrzenna obszarów wiejskich w Polsce. Istota i cel urządzania terenów wiejskich. Podstawowe pojęcia i ich charakterystyka dotycząca obszarów wiejskich: struktura agrarna, struktura władania i użytkowania gruntów, gospodarstwo rolne, działka gospodarcza, działka rolna. Podstawowe pojęcia i ich charakterystyka dotycząca obszarów leśnych: nadleśnictwo, leśnictwo, obręb leśny, dział leśny, oddział i pododdział leśny Mapy obszarów rolnych i leśnych. Rozgraniczanie nieruchomości, wznawianie granic, stabilizacja granic. Podziały nieruchomości rolnych i leśnych. Podstawy prawne scalenia i wymiany gruntów. Procedury prawne i techniczne scalenia gruntów. Szacunek porównawczy gruntów scalonych. Etapy projektowania w pracach scaleniowych. Ekologiczne aspekty scalania gruntów. Efekty prac scaleniowych. Granica polno-leśna jako element miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedury prawne i techniczne opracowania projektu granicy polno-leśnej. Plan urządzenia lasu, uproszczony plan urządzenia lasu. Uwarunkowania prawne i techniczne zalesiania użytków rolnych.

d)     w zakresie wyceny nieruchomości Pojęcie rynku nieruchomości, rodzaje rynków, czynniki kształtujące rynek. Wartość rynkowa i odtworzeniowa nieruchomości. Regulacje prawne związane z wyceną nieruchomości. Podejścia , metody, techniki wyceny nieruchomości. Podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane oraz zasady ich stosowania. Cechy nieruchomości mające wpływ na ich wartość. Zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowego. Źródła informacji o nieruchomościach w procesie wyceny.

 

Kształcenie w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie):

 

a)      w zakresie katastru Kataster gruntów jako podsystem w ramach systemu informacji o terenie. Istniejące systemy katastralne w krajach Unii Europejskiej (Holandia, Austria, wybrane landy niemieckie, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Dania). Światowe trendy rozwoju systemów katastralnych (Kataster 2014). Kierunki rozwoju zintegrowanego systemu katastralnego w Polsce. Procedury ustalania wartości katastralnej. Zasady powszechnej taksacji nieruchomości. Katastry i ewidencje branżowe funkcjonujące w Polsce i ich powiązania z katastrem nieruchomości.

b)      w zakresie gospodarki nieruchomościami: Racjonalna gospodarka nieruchomościami jako czynnik atrakcyjności i konkurencyjności lokalizacyjnej - lokalnej i krajowej. Interakcje gospodarki nieruchomościami z polityką gospodarczą i przestrzenną państwa, regionów i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem miast. Rola gospodarki nieruchomościami w ekonomii państwa, kraju, regionów, powiatów, gmin, jednostek osadniczych oraz komercyjnych podmiotów prawnych i osób fizycznych. Rynek nieruchomości - rodzaje, czynniki, dynamika. Zasady gospodarowania nieruchomościami wynikające z ustaw szczególnych: ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o lasach. Rodzaje dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz rola geodetów w realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

c)      w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Szczegółowe zasady opracowania projektu ogólnego scalenia gruntów uwzględniające współczesne wymogi rozwoju obszarów wiejskich. Kształtowanie sieci dróg, melioracje wodne, zabiegi przeciwerozyjne, ekologiczna ochrona cieków, wydzielanie użytków ekologicznych i kształtowanie krajobrazu. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na lata 2007 – 2013. Zasady tworzenia modeli indywidualnych gospodarstw rolnych. Analiza ekonomiczna efektywności prac scaleniowych metodą obliczania wewnętrznej stopy zwrotu. Scalenia gruntów w krajach UE na wybranych przykładach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologii i kształtowania krajobrazu.

d)     w zakresie wyceny nieruchomości Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości a standardy wyceny. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych. Polityka rachunkowości podmiotu gospodarczego w aspekcie wyboru metod amortyzacji, stawek amortyzacyjnych i metod wyceny aktywów. Nieruchomości jako środki trwałe podmiotów gospodarczych. Klasyfikacja i zasady wyceny. Nieruchomość a inwestycje długoterminowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 

Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych i dla potrzeb podatkowych. Podobieństwa i różnice. Wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności. Wycena mienia położonego za granicą, w tym mienia zabużańskiego. Wycena nieruchomości specjalnych: nieruchomości położonych złożach kopalin, nieruchomości zajętych pod urządzenia elektryczne, nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. Określenie wysokości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej. Wycena gruntów rolnych w podejściach: porównawczym, dochodowym i mieszanym. Wycena sadów, plantacji i upraw jednorocznych. Wycena gruntów pod wodami: stawów rybnych, jezior, urządzeń melioracji szczegółowych. Wycena lasów i gruntów zadrzewionych. Metody szacowania drzew i drzewostanów. Wycena udostępnianych publicznie nieruchomości stanowiących: grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, parki, ogrody ozdobne, zieleńce i lasy ochronne. Wycena prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych. Międzynarodowe i europejskie standardy wyceny.

 

Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 

Kształcenie w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami na studiach pierwszego stopnia:

 

a)      w zakresie katastru Podstawowe obiekty baz danych katastralnych i ich identyfikatory. Interpretacje przepisów w zakresie zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. Zasady pozyskiwania danych o budynkach. Zasady obliczania powierzchni użytkowej lokali. Zasady ustanawiania odrębnej własności lokali oraz obliczania udziału właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej. Ujęcie katastru nieruchomości jako podsystemu w ramach systemu informacji o terenie. Informatyczne systemy katastralne krajowe i zagraniczne. Branżowe systemy katastralne.

b)      w zakresie gospodarki nieruchomościami: Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości. Nieruchomości i ich rodzaje według kryterium przedmiotowego i podmiotowego. Zasoby nieruchomości jako kategoria ekonomiczna. Nieruchomość a działka gruntowa. Części składowe nieruchomości. Wartość nieruchomości: rynkowa i odtworzeniowa i metody jej określania. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami wynikające z kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych. Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości. Strategie inwestycyjne. Procesy developerskie.

 

Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej: Podstawy rolnictwa. Nieruchomości rolne oraz gospodarstwo rolne. Użytki rolne i ich rodzaje. Zasady gospodarki nieruchomościami rolnymi. Ochrona gruntów rolnych oraz zapobieganie ich degradacji. Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości.

 

Podstawy leśnictwa oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Pojęcia podstawowe dotyczące lasów i drzewostanów. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Lasów Państwowych. Plan urządzania lasu oraz uproszczony plan urządzania lasu jako źródło danych o nieruchomościach leśnych. Przestrzenny podział lasów. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zieleńce. Podstawy gospodarki wodnej. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Linia brzegowa. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących. Zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne). Ochrona wód (strefy ochronne i obszary ochronne). Pozwolenie wodno-prawne.

a)      Teoria i praktyka wyceny nieruchomości Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce. Źródła informacji o nieruchomościach. Wycena nieruchomości zurbanizowanych – przykłady. Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych – przykłady. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych. Zasady sporządzania operatu szacunkowego. Metody masowej wyceny.