image1 image2 image3 image4

Dr hab. inż. Marcin Karabin

dr hab Marcin Karabin

– adiunkt, geodeta uprawniony 

Dyscyplina, specjalność naukowa:

Geodezja i Kartografia, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami

 

Przebieg kariery zawodowej i naukowej:

2000r. – ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

 • 2003r. – staż naukowy w Krajowym Urzędzie Geodezji Szwecji (Lantmäteriet) w Gävle
 • 2003r. – staż naukowy w Austriackim Federalnym Biurze Geodezji i Metrologii (BEV-Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) w Wiedniu
 • 2005r. – uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • 2006r. – uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: „Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”,
 • 2006r. – uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”.
 • Od 2006r. – adiunkt w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii
 • Od 2006r. – własna działalność gospodarcza w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych

 

Zrealizowane projekty badawcze (granty) oraz udział w innych pracach badawczych z dziedziny geodezji i kartografii:

 • Praca badawcza własna (grant dziekański) – „Charakterystyka systemów katastralnych w Niemczech i Francji”– wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2002r.
 • Praca badawcza własna (grant dziekański) – „Charakterystyka systemów katastralnych w Szwecji i Austrii” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2003r.
 • Praca badawcza własna (grant dziekański) – „Koncepcja modelowego ujęcia systemu katastralnego w Polsce na podstawie wybranych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2005r.
 • Praca badawcza własna (grant dziekański) – „Analiza dotychczasowych rozwiązań w zakresie katastrów trójwymiarowych tzw. 3D w wybranych krajach Unii Europejskiej” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2006r.,
 • Praca badawcza własna (grant dziekański) – „Analiza proponowanych rozwiązań w zakresie katastru trójwymiarowego tzw. 3D w Izraelu” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2008r.
 • Udział w tworzeniu opracowania pt. „Metodyka opracowania zasad wyceny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007r.) realizowanego w ramach projektu celowego, w tym zrealizowanie następujących zadań badawczych i wdrożeniowych:
  • „Inwentaryzacja wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie mazowieckim” – wykonawca pracy,
  • „Testowanie metod określonych w opracowaniu pt. ”Metodyka opracowania zasad wyceny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” na przykładzie wybranych asortymentów w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Warszawie” – wykonawca pracy,
  • „Wycena zasobu znajdującego się w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie wg zasad określonych w opracowaniu pt. ”Metodyka opracowania zasad wyceny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – wykonawca pracy.
 • Praca badawcza w ramach badań statutowych nt. „Inwentaryzacja stanu informatyzacji katastru w Polsce” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2006r.
 • Praca badawcza w ramach badań statutowych nt. „Analiza porównawcza funkcjonowania struktur organizacyjnych katastru w Polsce z wybranymi krajami Unii Europejskiej” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2007r.
 • Praca badawcza w ramach badań statutowych nt. „Analiza porównawcza zbiorów informacji o obiektach katastralnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2008r.
 • Praca badawcza w ramach badań statutowych nt. Zasady udostępniania danych katastralnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2009r.
 • Praca badawcza w ramach badań statutowych nt. „Prawne i techniczne aspekty rejestracji lokali w katastrze w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej” – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2010r.
 • Praca badawcza w ramach badań statutowych nt. „Poszukiwanie modelu rozwiązań katastru 3D w Polsce na podstawie rozwiązań zagranicznych – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2011r.
 • Praca badawcza w ramach badań statutowych nt. „Propozycja modelu katastru 3D w Polsce – wykonawca pracy. Pracę zakończono w 2012r.

 

Wybrane publikacje:

 • Karabin M., 2001 „Rozwiązania katastralne w Holandii”. Przegląd Geodezyjny Nr 6 z 2001r.
 • Karabin M., 2002 „Charakterystyka systemu katastralnego w Niemczech”. Przegląd Geodezyjny Nr 12 z 2002r.,
 • Karabin M., 2003 „System katastralny we Francji”. Przegląd Geodezyjny Nr 4 z 2003r.
 • Karabin M., 2004 „System katastralny w Szwecji” – Przegląd Geodezyjny Nr 6 i Nr 7 z 2004r.
 • Karabin M., 2004 „Rozwiązania katastralne w Austrii” Przegląd Geodezyjny Nr 10 z 2004r.
 • Karabin M., Wilkowski W, 2006 „Cadastre 2020 – a Vision for a Future Cadastral System in Poland”. Roczniki FIG – Working Week. Wydawnictwo FIG-OICRF, 2006 artykuł nr 0390
 • Karabin M., 2007 „Analiza istniejących rozwiązań w zakresie katastrów trójwymiarowych (tzw. 3D) w wybranych krajach Unii Europejskiej” – Przegląd Geodezyjny Nr 12 z 2007r. i Nr 1 z 2008r.
 • Karabin M., 2008 „Implementing a Cadastre in Internet in Poland” . Roczniki FIG – Working Week. Wydawnictwo FIG-OICRF, 2008 artykuł nr 2759
 • Karabin M., 2009 „Registration of the 3D objects in 2D cadastral system in Poland” – Roczniki „GIS Odyssey 2009”
 • Karabin M., 2009 Problematyka katastru trójwymiarowego (3D) na przykładzie rozwiązań w Izraelu” – Przegląd Geodezyjny Nr 12 z 2009r. i Nr 1 z 2010r.
 • Karabin M., 2011 „Registration of the Premises in 2D Cadastral System in Poland”. Roczniki FIG – Working Week. Wydawnictwo FIG-OICRF, 2011 artykuł nr 4818
 • Karabin M., 2012 „Problematyka miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w aspekcie dokonywania podziałów nieruchomości” Studia Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN, Tom CXLII pt. „Gospodarka Przestrzenna w Świetle Wymagań Strategii Zrównoważonego Rozwoju”, s. 412 - 426, red. Alina Maciejewska, (2012, ISSN 0079-3507, ISBN 978-83-89693-34-1,
 • Karabin M., 2011 Problematyka powierzchni użytkowej lokalu jako obiektu w katastrze nieruchomości”. Przegląd Geodezyjny Nr 11 z 2011r.
 • Karabin M. „Rules concerned registration of the spatial objects in Poland in the context of 3D cadaster’s requirements” 2nd International Workshop on 3D Cadastres, 16-18 November 2011, Delft, the Netherlands, Wydawnictwo FIG, November 2011,
 • Karabin M. Sieci drenarskie w realizacji inwestycji budowlanych” Zeszyty naukowe PAN oddziału w Krakowie – Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” (Infrastructure and Ecology of Rural Areas), jęz. polski, 2012, Tom 1/III, s. 243-257, (ISSN 1732-5587)
 • Karabin M. Problematyka zdefiniowania lokalu w aspekcie gospodarowania nieruchomościami” Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, jęz. polski, 2012, Vol.20 Nr 4 , 223-233, (ISSN 1733-2478, ISBN 978-83-61564-76-8),
 • Karabin Marcin, Karabin Magdalena Problematyka przyjęcia granic nieruchomości do podziału w aspekcie jednolitości wykonywania prac geodezyjnych”, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, , jęz. polski, 2012, Vol.20 Nr 4, 133-146, (ISSN 1733-2478, ISBN 978-83-61564-76-8),
 • Karabin M. Comparative analysis of the information content concerning cadastral objects in selected European Union Countries”, Hrvatski Informaticki Zbor-GIS Forum/University of Sliesia, GIS for Geoscientists, jęz. angielski, 2012, 2 ark. wyd. (s. 281-297, ISBN HIZ 978-953-6129-34-8),
 • Karabin M. „ Registration of untypical 3D objects in Poland – do we need 3D cadastre?” Półrocznik Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk „Geodesy and Cartography” Vol. 61, No 2, 2012, (DOI No 10.2478/v10277-012-0023-8).

 

Pełnione funkcje na Wydziale Geodezji i Kartografii:

 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Programu Studiów Wydziału Geodezji i Kartografii na kadencję 2008-2012.
 • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami powołanej na okres od 1.11.2008r. do 31.08.2012r.
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami od 1.02.2011r. do chwili obecnej

 

Działalność organizacyjna poza uczelnią:

 • Redaktor działowy w miesięczniku naukowo – technicznym „Przegląd Geodezyjny” od 01.10.2000r.

 

Działalność dydaktyczna:

Do 02.2013r. – opiekun 27 obronionych prac inżynierskich i 26 obronionych prac magisterskich. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Gospodarowanie Gruntami na Obszarach Wiejskich, Kataster nieruchomości, Prawo Geodezyjne, Zasób geodezyjny i kartograficzny oraz Seminaria Dyplomowe na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku Geodezja i Kartografia.  

 

Hobby, zainteresowania pozanaukowe:

muzyka (heavy i thrash metal, metal symfoniczny, rock), podróże, lotnictwo

 

Źródło: Marcin Karabin